เอกสาร
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด