วันที่ กิจกรรม
23 ธ.ค. 2562 ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562
เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330