นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ


ประวัติการลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิด
สมุดทะเบียน
วันเฉลี่ย
จ่ายเงินคืน
เงินทุนจดทะเบียนก่อน
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง เงินทุนจดทะเบียนหลัง
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
เหตุแห่งการลดทุน
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ 1
(ล้านบาท)
หมายเหตุ2
(ล้านบาท)
หมายเหตุ3
(ล้านบาท)
1 24 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 10.30 3,605.00 0.60 210.00 9.70 3,395.00 3.94 206.06 0.00
2 23 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 9.70 3,395.00 0.22 77.00 9.48 3,318.00 0.59 76.41 0.00
3 10 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563 9.48 3,318.00 0.13 45.50 9.35 3,272.50 1.19 15.17 29.14
4 1 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563 9.35 3,272.50 0.20 70.00 9.15 3,202.50 6.11 63.89 0.00
5 27 ส.ค. 2563 11 ก.ย. 2563 9.15 3,202.50 0.15 52.50 9.00 3,150.00 0.00 26.22 26.28
6 3 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563 9.00 3,150.00 0.16 56.00 8.84 3,094.00 0.00 12.08 43.92
7 9 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 8.84 3,094.00 0.11 38.50 8.73 3,055.50 0.00 0.00 38.50
8 4 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 8.73 3,055.50 0.18 63.00 8.55 2,992.50 0.00 63.00 0.00

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
2. สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี
3. สภาพคล่องส่วนเกินจากการลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ เนื่องจากการประเมินมูลค่า