นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนฯ จะลดเงินทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุนฯ


ประวัติการลดเงินทุนจดทะเบียน

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน เงินทุนจดทะเบียนก่อน
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียนที่ลดลง เงินทุนจดทะเบียนหลัง
ลดมูลค่าหน่วยลงทุน
เหตุแห่งการลดทุน
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
หมายเหตุ 1
(ล้านบาท)
หมายเหตุ2
(ล้านบาท)
1 24 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 10.30 3,605.00 0.60 210.00 9.70 3,395.00 3.94 206.06
2 23 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 9.70 3,395.00 0.22 77.00 9.48 3,318.00 0.59 76.41

หมายเหตุ
1. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุน
2. การลดลงของเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า