นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในกรณีที่กองทุนฯ มีกำไรสะสมเพียงพอ โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ครั้งที่ ปี ผลการดำเนินงานงวด วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหน่วย)
เงินปันผลสะสมรายปี
(บาทต่อหน่วย)
1 2560 1 ส.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 12 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 0.29000 0.29000
2 2561 1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 24 ส.ค. 2561 7 ก.ย. 2561 0.34000 0.62703
3 1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561 12 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561 0.15560
4 1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 8 มี.ค. 2562 22 มี.ค. 2562 0.13143
5 2562 1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 24 พ.ค. 2562 7 มิ.ย. 2562 0.16492 0.28810
6 1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 23 ส.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 0.12318