การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1. 08/03/61 01/08/60-31/12/60 0.29 12/03/61 26/03/61
2. 22/08/61 01/01/61-30/06/61 0.34 24/08/61 07/09/61
3. 07/12/61 01/07/61-30/09/61 0.15 12/12/61 26/12/61