ผู้บริหาร ตำแหน่ง
นางวรวรรณ ธาราภูมิ Chairman of Executive Board
นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา Chief Executive Officer
Acting Chief Investment Officer
นายวศิน วัฒนวรกิจกุล Managing Director
Head of Business Distribution
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director
Head of Real Estate & Infrastructure Investment
นางสาววิภารัตน์ เสร็จกิจ Deputy Managing Director
Head of Product Management
นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ Managing Director
Head of Operation & Trustee
นายสุธีร์ คันธารวงสกุล Deputy Managing Director
Head of Compliance & Legal
นางอุบลรัตน์ บุษยะกนิษฐ์ Deputy Managing Director
Head of HR Strategy & Service Support
นางสาวภารดี เอื้อวิริยานุกูล Vice President
Acting Head of Risk Management
นางสาวสิริมา ประภาพานิชย์ Assistant Managing Director
Head of Internal Audit
นายกิตติเดช หลุงเจริญ Assistant Managing Director
Head of Information Technology