การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Minutes of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2019 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
Invitation of the Annual General Meeting of Unitholders Year 2019 Download