ผู้ถือหุ้น ร้อยละ
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 75
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 10
Asia Financial Holdings Ltd. 10
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5