ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 เม.ย. 2565 8.3597 2,925,897,032.25
31 มี.ค. 2565 8.2734 2,895,709,700.32
28 ก.พ. 2565 8.7611 3,066,409,677.05
31 ม.ค. 2565 8.7116 3,049,079,284.93