ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2560 10.2325 3,581,404,202.00
30 ก.ย. 2560 10.4344 3,652,057,356.78