ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 มิ.ย. 2562 9.8231 3,438,113,708.58
31 มี.ค. 2562 10.4649 3,662,723,354.06
31 ม.ค. 2562 10.5675 3,698,652,741.31