ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30 มิ.ย. 2561 10.6496 3,727,381,289.32
31 มี.ค. 2561 10.4562 3,659,702,161.14