ปี 
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
31 ธ.ค. 2561 10.4337 3,651,826,630.43
30 ก.ย. 2561 10.4579 3,660,291,445.97
30 มิ.ย. 2561 10.6496 3,727,381,289.32
31 มี.ค. 2561 10.4562 3,659,702,161.14