ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 115,672,228 33.05
2. นายสมชาติ โสตธิมัย 36,560,000 10.45
3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 35,000,000 10.00
4. สำนักงานประกันสังคม 24,902,900 7.12
5. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 11,109,000 3.17
6. นายสันติ ดวงภานุมาส 6,000,000 1.71
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,800,000 1.37
8. น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 3,900,000 1.11
9. บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 3,000,000 0.86
10. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 2,800,000 0.80