ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 115,672,228 33.05
2. นาย สมชาติ โสตธิมัย 36,700,000 10.49
3. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 35,000,000 10.00
4. สำนักงานประกันสังคม 25,072,900 7.16
5. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 11,077,600 3.17
6. นาย สันติ ดวงภานุมาส 8,410,000 2.40
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,900,000 1.40
8. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 3,900,000 1.11
9. บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) 2,950,000 0.84
10. บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2,900,000 0.83