ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 115,672,228 33.05
2.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 35,000,000 10.00
3.  นายสมชาติ โสตธิมัย 32,730,000 9.35
4.  สำนักงานประกันสังคม 21,707,400 6.20
5.  กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม 11,109,000 3.17
6.  น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 7,000,000 2.00
7.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,800,000 1.37
8.  นางวราณี เสรีวิวัฒนา 4,500,000 1.29
9.  น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 3,900,000 1.11
10.  นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 3,200,000 0.91