ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 103,629,328 29.61
2.  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) 35,000,000 10.00
3.  สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี) 17,021,500 4.86
4.  กองทุนเปิด แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส I 8,324,900 2.38
5.  กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม 7,109,000 2.03
6.  นางสาวพิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 7,000,000 2.00
7.  กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 6,800,000 1.94
8.  กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ 5,892,100 1.68
9.  บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,000,000 1.43
10.  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4,800,000 1.37